Mne    Eng

Detalji projekta

Za potrebe kompanije KIPS d.o.o. Podgorica urađen je glavni projekat za Poslovni objekat - skladište, Urbanistička parcela A7-UP3 u zahvatu DUP-a „Topolica 4“, Bar. Projekat je urađena u svemu poštujući Urbanističko-tehničke uslove, Projektni zadatak, kao i odnosne tehničke propise i standarde, a s obzirom na položaj i lokaciju objekta.

Institut za građevinarstvo je na ovom objektu vršio i nadzor. Nadzor je, kao i projekat rađen za sve faze, a glavni izvođač je bila firma „Bar gradnja“ d.o.o. Bar.

Objekat je u osnovi trapeznog oblika osovinskih dimenzija 86.905 x 55.05 m. Sastoji se od poslovno-skladišnog dijela i manipulativnog prostora sa parking mjestima. Spratnost poslovno-skladišng dijela je P+1, sa kotama gotovih podova na +0.00 m i +5.00 m.

Ukupna korisna površina objekta je 4994.59m2. Ukupna BRGP prizemlja je 3148.31m2. Ukupna BRGP sprata je 2464.64m2. Ukupna BRGP objekta je 5612.92m2.

Konstrukcija je od čelika, fundirana na temeljnoj ploči debljine 50 cm.
Ukupna projektovana vrijednost radova je iznosila 1,320,061.29 €.

  • Investitor
    Kips d.o.o. Podgorica
  • Lokacija
    Bar
  • Vrijeme izrade
    2 godine