Mne    Eng

Detalji projekta

Za objekat Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg Novom, izvršena je revizija za faze: arhitektura, konstrukcija, vodovod i kanalizacija, saobraćaj, saobraćajna signalizacija, elektroinstalacije slabe i jake struje, termotehničke i sprinkler instalacije, zaštitu od požara i geodetske djelove projekta. Glavni projekat je izrađen od strane „LXXVI“ d.o.o. iz Podgorice.
Objekat se nalazi u centru Herceg Novog, na dijelu katastarske parcele 1245/2 KO Topla, obuhvaćenoj PUP-om Herceg Novog. Garaža posjeduje 4 etaže. Trg na krovu garaže je predviđen kao slobodna pješačka zona i njemu se pristupa direktno iz Njegoševe ulice ili vertikalnim komunikacijama sa nižih nivoa garaže.

  • Investitor
    Opština Herceg Novi
  • Lokacija
    Herceg Novi
  • Vrijeme izrade
    120 dana