Mne    Eng

Detalji projekta

Predmet Glavnog projekta je izrada krovne čelične konstrukcije u prvoj fazi i jedne etaže sa krovnom konstrukcijom u drugoj fazi za hotel sa depadansima “BLUE KOTOR BAY” kategorije 5 zvjezdica. Objekat se nalazi na urbanističkoj parceli T – dio (k.p. 654, 655, 656/1, 656/3, 657 i 658 K.O. Stoliv I) u zahvatu GUR-a (Planska jedinica Stoliv) PUP-a Opštine Kotor i PPPN za obalno područje.

Objekat je armirano-betonska konstrukcija u osnovi oblika ćiriličnog slova G koju čine četiri lamele (C1, C2, C3 i E). Sve lamele su spratnosti P+2 s tim što je zbog konfiguracije terena dio lamele E niži od ostatka objekta. Na tako izvedenom objektu planirana je izrada krovne čelične konstrukcije u prvoj fazi i jedne etaže sa krovnom konstrukcijom u drugoj fazi.

  • Investitor
    "Krolbay" d.o.o. Podgorica
  • Lokacija
    Stoliv, Opština Kotor
  • Vrijeme izrade
    180 dana