Mne    Eng

SERTIFIKACIJA GRAĐEVINSKIH PROIZVODA

IG Cert

O sertifikatima

IG CERT je poslovna jedinica INSTITUTA ZA GRAĐEVINARSTVO d.o.o. Podgorica koja sprovodi sertifikaciju građevinskih proizvoda i procesa fabričke kontrole proizvodnje.
IG CERT sprovodi sertifikaciju kompetentno, konzistentno i nepristrasno kao treća strana saglasno standardu MEST EN ISO/IEC 17065: 2014.
IG CERT sertifikuje građevinske proizvode i rukovodi poslom tokom nadzora, ispitivanja građevinskih proizvoda i kontrole fabričke proizvodnje u svrhu sertifikacije, tj. ima potpun nadzor i odgovornost u sprovođenju postupka sertifikacije i održavanja sertifikata.

Sertifikat o akreditaciji

U skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (Sl.List CG, br 18/2014 od 11.04.2014, 051/17 od 03.08.2017) i podzakonskim aktima koji proizilaze iz ovog Zakona IG CERT je imenovano tijelo od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma sa identifikacionim brojem 001-2/20 i akreditovano tijelo – Sertifikat o akreditaciji ATCG 0091 – za sertifikaciju građevinskih proizvoda za sistem ocjenjivanja 2+ u okviru sledećeg opsega:
  • Agregati za beton, saglasno MEST EN 12620:2015;
  • Agregati za bitumenske mješavine i obradu površina puteva, aerodroma i drugih saobraćajnih površina saglasno MEST EN 13043:2009;
  • Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinarstvu i izgradnji puteva МEST EN 13242:2009;
  • Agregati za zastor željezničkih pruga, saglasno МEST EN 13450:2009;
  • Beton, saglasno MEST EN 206:2018.