Mne    Eng

Detalji projekta

Institut za građevinarstvo je od strane Investitora Adriatic 42, angažovan za potrebe projektovanja na preuređenju objekata u okviru bivšeg brodogradilišta Bijela – faza 2. Investitor ima plan da bivše brodogradilište pretvori u savremeni Centar za remont super jahti na dijelu obale čija je ukupna površina parcela oko 135,000m2.

Razvoj cjelokupnog objekta obuhvata sanaciju postojećih objekata i zamjenu cjelokupne servisne mreže, odnosno rekonstrukciju infrastrukture. Naša kompanija je učestvovala u izradi projekata za fazu 2 Brodogradilišta. Faza 2 obuhvata sljedeće objekte: R1 halu, magacin, trafostanicu 35kV, infrastrukturu, R3 halu, R2 halu, transportnu halu, portirnicu, kompresorsku stanicu, zgradu za preradu otpada, vatrogasni dom, kao i menzu.

Odgovornosti naše kompanije kao konsultanta navedene su hronološki u nastavku:
• Početni izvještaj sa analizom nedostataka i postojećeg stanja,
• Početni izvještaj za objekte koji bi trebalo da budu predmet Procjene uticaja na životnu sredinu. U ovom dokumentu Konsultant će predvidjeti sve proceduralne korake, konsultantske obaveze i obaveze Investitora (klijenta), koje je potrebno preduzeti za dobijanje ekoloških dozvola,
• Tehnički izvještaj o trenutnom stanju objekta,
• Projektni zadaci,
• Idejno rješenje za sve objekte sa detaljnim predmjerom radova,
• Plan upravljanja otpadom,
• Glavni projekat za sve objekte,
• Projekat izvedenog stanja,
• Podrška projektanta tokom izvođenja građevinskih radova u trajanju od 9 mjeseci, kao podrška nadzornom timu u odgovorima za upite u vezi sa projektom, koji se javljaju prilikom izgradnje ili se postavljaju od strane Izvođača radova tokom nadzora nad projektovanjem.

  • Investitor
    Adriatic 42 doo
  • Lokacija
    Brodogradilište Bijela
  • Vrijeme izrade
    U toku