Mne    Eng

Detalji projekta

1. Glavni projekat izgradnje travel lifta - objekat u moru Projektovani objekat se nalazi u akvatorijumu bivšeg Brodogradilišta. Projektovana je konstrukcija koja će služiti kao nosač pokretnog lifta - lifta za plovila mase do 720 tona i dužine do 65m.Konstrukcija nosača pokretnog lifta je projektovana kao sistem od dvije armiranobetonske platforme koje se oslanjaju na šipove. Predračunska vrijednost radova izvedenih radova iznosi 5,000,744.86€

2. Glavni projekat izgradnje pristupne rampe - objekat u moru
Projektovani objekat se sastoji od čelične mostne konstrukcije sa 3 raspona oslonjenih na armirano-betonsku podkonstrukciju koju čine dva slobodna šipa, armiranobetonska polumontažna konstrukcija oslonjena na bušene šipove - segment B, armiranobetonska polumontažna konstrukcija oslonjena na bušenim šipovima - segment A i postojeća konstrukcija platforme. Predračunska vrijednost radova izvedenih radova iznosi 1,009,344.69€

3. Glavni projekat izgradnje radne ploče za kretanje travel lifta
Projektovane su armiranobetonske ploče debljine 50 cm koje su oslonjeno na prethodno zamjenjeno i zbijeno tlo. Ploča na krajevima ima dodatne grede i ploča je projektovana za opterećenja od kretanja travel lifta za plovila mase do 720 tona i dužine do 65m. Predračunska vrijednost radova izvedenih radova iznosi 2,149,754.25€

4. Glavni projekat rekonstrukcije dolfina - objekat u moru
Projekat obuhvata analizu i proračunsku kontrolu postojećih dolfinskih konstrukcija A1 i A2 na novoprojektovanu situaciju i novim opterećenja od plutajućeg doka prema savremenim propisima, kao i predviđanje mjera sanacije oštećenih elemenata. Predračunska vrijednost radova izvedenih radova iznosi 124,635.00€

5. Glavni projekat rekonstrukcije dijela platforme između osa 1 i 2 - objekat u moru
Projektom je predviđeno da se nakon rušenja postojeće rasponske konstrukcije (ploče i greda) preko postojećih i novoprojektovanih bušenih šipova postavljaju se montažni glavni i sekundarni prefabrikovani nosači. Zatim se na prefabrikovane nosače postavljaju Omnia ploče debljine 12 cm, uz izradu monolitnog sloja debljine 23 cm, čime se postiže ukupna debljina ploče od 35 cm. Dimenzije novog dela platforme gledano odozgo su (mjereno aksijalno) 24,00 x 6,00m. Predračunska vrijednost radova izvedenih radova iznosi 601,617.67€

  • Investitor
    AquaMont Service doo Herceg Novi
  • Lokacija
    Brodogradilište Bijela
  • Vrijeme izrade
    U toku