Mne    Eng

Detalji projekta

Na mostovima koji su obuhvaćeni Ugovorom izvođeni su radovi na sanaciji oštećenja i ostalih nedostataka koji utiču na trajnost i funkcionalnost konstrukcije mosta. Radovi adaptacije obuhvataju radove na donjem i gornjem stroju kao i zamenu hidroizolacije na svim mostovima, i to: most br, 7 - 299+348,19 km, most br. 13 303+463,39 km, most br. 19 -309+518,82 km, most br.33 - 326+263,10km, most br. 51 - 343+915,23 km, most br. 102 - 438+163,50 km, na pruzi Vrbnica - Bar (Crna Gora), ugovor po Fidic-u.

Predviđene su sledeće grupe radova za sve mostove:
- Radovi na sanaciji betonskih površina na donjem stroju
- Radovi na rušenju i demontaži, kao i radovi na montaži novih elemenata konstrukcije donjeg stroja (kao što su: ivični vijenci, parapeti, dilatacije, slivnici i drugo)
- Radovi za zameni pješačke i zaštitne ograde
- Radovi na zameni hidroizolacije na mostovima
- Odvodnjavanje
- Instalacija i kontaktna mreža na mostu
- Ostali radovi

  • Investitor
    Željeznička infrastruktura Crne Gore, AD Podgorica
  • Lokacija
    Vrbnica - Bar
  • Vrijeme izrade
    2 godine