Mne    Eng

Detalji projekta

U okviru rekonstrukcije, izvršena je zamjena kompletnog gornjeg stroja (pragovi, šine, tucanik), sanacija klizišta u dužini cca 100m, postavljeni novi drenažni kanali, izvršena sanacija dijela kontaktne mreže i telekomunikacija.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 5,379,205.22 €. Radove je izvodio konzorcijum JV Strabag AG Austria i Crnagoraput AD Podgorica, Investitor je Uprava javnih radova, a Krajnji Korisnik je Željeznička Infrastruktura Crne Gore. Izvođenje i supervizija radova vršeni su u skladu sa Crvenim Fidicom (Izdanje 1999).

Rad na gradilištu je dodatno bio otežan jer su se radovi odvijali u toku dnevnog zatvora pruge u trajanju od 4 h i 30 min dnevno, te je svakog dana nakon remonta radove bilo neophodno završiti u mjeri da se omogući redovno odvijanje saobraćaja. Takođe, otežavajuća okolnost za organizaciju je bilo i to što na gradilištu nije bilo pristupnog puta, te Izvođač radova nije imao pravo na grešku u organizacionom smislu. I pri svim tim uslovima, Izvođač je sve radove, uključujući i naknadne, završio 4 mjeseca prije isteka roka.

  • Investitor
    Uprava javnih radova
  • Lokacija
    Kos Trebešica
  • Vrijeme izrade
    365 dana