Mne    Eng

Detalji projekta

Predmet Glavnog projekta je kružna raskrsnica sa spiralnim kružnim tokom na mjestu postojeće trokrake raskrsnice između magistrale M2.4 i bulevara "Vllezerit Frasheri - Braća Frašeri" u zahvatu ID DUP-a „Ulcinj grad“ za lokalitet „Totoši“, katastarske parcele br. 5556/1 i 7501/1 KO Ulcinj u svojini Crne Gore-raspolaganje Opštine Ulcinj.
Ciljevi koji se žele postići izgradnjom predmetnog tipa raskrnice su, prije svega, bezbjednost i funkcionalnost, manji broj konfliktnih tačaka ukrštanja, veću propusnu moć, obezbjeđivanje pristupa servisnom saobraćajnicom parcelama koje ga do sada nisu imale, neophodnu komunikaciju pješačkog saobraćaja sa lijeve i desne strane magistrale.

  • Investitor
    Opština Ulcinj
  • Lokacija
    Ulcinj
  • Vrijeme izrade
    60 dana