Mne    Eng

Detalji projekta

Na mostovima koji su obuhvaćeni Ugovorom izvođeni su radovi na sanaciji oštećenja i ostalih nedostataka koji utiču na trajnost i funkcionalnost konstrukcije mosta. Radovi adaptacije obuhvataju radove na donjem i gornjem stroju kao i zamjenu hidroizolacije na svim mostovima.

Predviđene su sledeće grupe radova za sve mostove:

- Radovi na sanaciji betonskih površina na donjem stroju,
- Radovi na rušenju i demontaži, kao i radovi na montaži novih elemenata konstrukcije donjeg stroja (kao što su: ivični vijenci, parapeti, dilatacije, slivnici i drugo),
- Radovi za zamjeni pješačke i zaštitne ograde,
- Radovi na zamjeni hidroizolacije na mostovima,
- Odvodnjavanje (na mostovima br.28 i br.105),
- Instalacija i kontaktna mreža na mostu,
- Ostali radovi.

  • Investitor
    Željeznička infrastruktura Crne Gore, AD Podgorica
  • Lokacija
    Vrbnica - Bar
  • Vrijeme izrade
    U toku