icon icon icon

Licence

Izrada projekata organizacije i tehnologije građenja.  

Izrada projekata mašinskih postrojenja, uređaja i instalacija.

Izrada projekata elektro instalacija slabe struje.

Izrada hidroloških podloga, vodoprivrednih podloga, elaborata ili projekata.

Elaborati o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Građevinski projekti za:

  • mostove,
  • inženjerske objekte
  • objekte hidrotehnike
  • objekte saobraćaja-putevi i gradske saobraćajnice

Projekti instalacija, uređaja i postrojenja vodovoda i kanalizacije

Projekti betonskih radova za:

  • mostove
  • inženjerske objekte