icon icon icon

Licenses

  • Izrada projekata organizacije i tehnologije građenja
  • Izrada projekata mašinskih postrojenja, uređaja i instalacija
  • Izrada projekata elektro-instalacija slabe struje
  • Izrada projekata horizontalne i vertikalne signalizacije
  • Izrada hidroloških podloga
  • VODOPRIVREDNE PODLOGE, ELABORATI ILI PROJEKTI
  • ELABORATI O PROCJENI UTICAJA ZAHVATA NA ŽIVOTNU SREDINU
  • GRAĐEVINSKI PROJEKTI
   • PODZEMNI OBJEKTI
   • Objekti visokogradnje
   • Mostovi
   • Visoke brane
   • Inženjerski objekti
   • Tuneli
   • Objekti saobraćaja-putevi i gradske saobraćajnice
   • Geotehnički objekti
   • Oblast hidrotehnike
  • PROJEKTI INSTALACIJA, UREĐAJA I POSTROJENJA VODOVODA I KANALIZACIJE
  • PROJEKTI BETONSKIH RADOVA
  • PROJEKTI GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA
   • Objekti visokogradnje
  • IZRADA GEOGRAFSKO-INFORMATIVNIH SITEMA
   • Saobraćajne podloge

   

  • Izvođenje mašinskih postrojenja, uređaja i instalacija
  • Izvođenje elektro-instalacija slabe struje
  • Građevinski i građevinsko-zanatski radovi
   • Objekti saobraćaja
   • Objekti visokogradnje
   • Mostovi
   • Arhitektonski objekti
   • Objekti saobraćaja-putevi i gradske saobraćajnice